عضویت در مجامع علمی

انجمن مديريت استراتژيك ايران

انجمن بتن ايران

انجمن بهره وري ايران