پروژه های خاتمه یافته

 • ایجاد ایستگاه پمپاژ و لوله گذاری به طول 4200 متر تربت حیدریه
 • اجرای ایستگاه پمپاژ و لوله گذاری به طول 7000 متر درگز
 • اجرای تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی چرمشهر
 • راهبری تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی چرمشهر
 • طرح و اجرای تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی خیام نیشابور
 • نگهداری ، بهره برداری و راهبری تصفیه خانه های فاضلاب شهرکهای صنعتی چرمشهر و قوچان
 • اجرای پروژه خط انتقال آب و مخزن 2000 متر مکعبی شهرک صنعتی کاویان
 • راهبری تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی نیشابور
 • اجرای پروژه خط انتقال آب و مخزن 2000 متر مکعبی شهرک صنعتی بینالود (بعنوان همکار پیمانکار)
 • اجرای پروژه خط انتقال پساب تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی خیام
 • طراحی ، ساخت ، راه اندازی و راهبری تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی بجنورد
 • تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی شیروان
 • تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی اسفراین
 • تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی چناران
 • تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی توس